De Stichting Vrienden van de Hofkerk Oldenzaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).ANBI

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 8544.54.688.

Contactadres: 
Secretaris:
Wim Slinger
De Walgaarden 426
7571GD Oldenzaal
0541-662093
wimslinger10@gmail.com

Doelstelling
Het doel van de stichting is het in het algemeen belang in stand houden van het kerkgebouw, dat een gemeentelijk monument is en een prominente plaats heeft in het centrum van de stad Oldenzaal.
Het kerkgebouw wordt niet alleen gebruikt voor religieuze activiteiten, zoals de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook voor culturele en sociale activiteiten voor de hele Oldenzaalse gemeenschap. Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal.

Hoofdlijnen beleid
De stichting wil met deze kerkelijke gemeente samenwerken, voor zover dit noodzakelijk is om het kerkgebouw te behouden en te onderhouden. Daarnaast dient deze samenwerking om het kerkgebouw te kunnen laten beantwoorden aan zijn functie als cultureel en sociaal centrum voor de Oldenzaalse bevolking.

Om de doelstelling te kunnen bereiken zal de stichting fondsen werven door het belang van de instandhouding van het kerkgebouw voor de Oldenzaalse gemeenschap onder de aandacht te brengen van diegenen, die gebruik maken van het gebouw zoals instellingen, verenigingen, zang- en muziekgezelschappen en voorts ook van de Oldenzaalse burgerij. De stichting zal dit onder andere doen door het verspreiden van folders.

Bestuurssamenstelling
zie Bestuur

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werk pro deo.

Activiteiten
De stichting stelt zich o.a.. voor om activiteiten te organiseren voor het bereiken van haar doelstelling zoals bijvoorbeeld het geven van benefietconcerten in de Hofkerk. Het gebouw heeft een uitstekende akoestiek en leent zich dan ook heel goed voor muziekuitvoeringen.

Financiële verantwoording
De Stichting heeft nog geen begroting, omdat e.e.a. nog in de opstartfase verkeert. Zodra er meer bekend is, wordt dit hier weergegeven.

De jaarrekening over 2015 is op 1 maart 2016 door het bestuur vastgesteld. Zie: Jaarrekening 2015

De jaarrekening over 2016 is op 30 november 2017 door het bestuur vastgesteld. Zie: Jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2017 is op 28 februari 2018 door het bestuur vastgesteld. Zie: Jaarrekening 2017