Schenkingen

Eenmalige giften

Voor een eenmalige gift zijn wij u zeer erkentelijk. Deze gift is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting (zie ANBI).

Periodiek schenken

Een periodieke gift is voor de Inkomstenbelasting ook aftrekbaar, als u daarvoor een schriftelijke overeenkomst heeft met ons.

Het voordeel van een periodieke gift boven een eenmalige gift is, dat voor de periodieke gift de inkomensdrempel van minimaal 1% tot maximaal 10% niet van toepassing is. Dit betekent vaak, dat uw periodieke gift volledig aftrekbaar is!

Om voor een periodieke gift in aanmerking te komen is een schriftelijke overeenkomst nodig. Deze periodieke gift dient ten minste 5 jaar lang jaarlijks aan ons te worden overgemaakt. De giftverplichting stopt bij uw overlijden en als u dat aangeeft in de overeenkomst, wanneer uw inkomen daalt als gevolg van werkeloosheid of invaliditeit.

Hoe zo’n overeenkomst eruit dient te zien, kunt u vinden op de site van de Belastingdienst (privé) door rechts bovenin te zoeken op: “periodieke giften vanaf 2014”, dan komt u uiteindelijk bij: Periodieke Giften vanaf 2014.

Vervolgens kunt u daar de overeenkomst downloaden en invullen (samen met ons, w.o. het zogenaamde RSIN nummer): Overeenkomst Periodieke Giften

Wij zijn ons ervan bewust, dat bovenstaande mogelijk voor u te “belastingtechnisch” is. Onze penningmeester is bereid om hiervoor met u een afspraak te maken, om e.e.a. te kunnen realiseren.

Donateurs

U kunt donateur van ons worden (€ 50,- per jaar of meer) via invulling van het contactformulier. Wilt u daarbij tevens het bedrag en uw woonadres vermelden.
Tevens bij deze het verzoek om dit bedrag jaarlijks op onze bankrekening over te maken.
Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Bankrekening

NL83 ABNA 0552 2467 48 t.n.v. Stichting Vrienden van de Hofkerk-Oldenzaal.